star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Bảo tồn Di sản Kiến trúc & Du lịch

Bảo tồn Di sản kiến trúc và Du lịch là chuyên ngành đào tạo mới được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tiễn của xã hội về bảo tồn di sản văn hoá và phát triển du lịch hiện nay và trong tương lai. Xu hướng hội nhập và toàn cầu hoá là tất yếu mà trong đó du lịch di sản là cầu nối, là chất keo gắn kết các nền văn hoá và là là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực và trên Thế giới.
Đây là chuyên ngành đào tạo kết hợp giữa 3 yếu tố: Nghiên cứu – Sáng tạo – Quản lý được thiết kế theo qui trình CDIO chuẩn quốc tế (Concive – Design – Implement - Operation). Người học không hạn chế tuổi tác và không bị giới hạn bởi các tổ hợp môn xét tuyển. Khung chương trình đào tạo tập trung vào việc trang bị kiến thức chuyên ngành, phương pháp và kỹ năng hoạt động thực tiễn.

Trong quá trình học tập, sinh viên có cơ hội được thực tập tại các khu di sản nổi tiếng trong nước và trong khu vực như: Khu di sản Huế, Hội An, Mỹ Sơn, Hoàng Thành Thăng Long, Cố đô Hoa Lư (Việt Nam); các di sản nổi tiếng trên thế giới như: Ayuthaya, Bangkok (Thái Lan); Mandalay, Bagan (Myanmar); Angkor Wat, Angkor Thom (Campodia); Luanprabang, Watphou (Laos).