star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sứ mạng & Tầm nhìn


Vietnamese Version

Sứ mạng:
Sứ mạng của Trường Công nghệ - Đại học Duy Tân là cam kết cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp những kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng cần thiết cho những công việc chuyên môn và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực địa phương và toàn cầu.

Tầm nhìn:
Tầm nhìn của Trường đào tạo công nghệ - Đại học Duy Tân là trở thành một địa chỉ giảng dạy và nghiên cứu chất lượng cao mang tầm quốc gia và quốc tế có khả năng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ.

 

English Version

Mision:

The mission of the School of Engineering and Technology at Duy Tan University is to commit to providing graduates with the necessary knowledge, skills, and adaptability for professional and research works in the field of engineering and technology, thereby fulfilling both global and local workforce demands.

Vision:

The vision of the School of Technology - Duy Tan University is to become a high-quality teaching and research institution of national and international stature, capable of training a workforce that meets the development requirements in the field of engineering technology.