star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Kiến trúc và Mỹ thuật ứng dụng

Kiến trúc Nội thất

Mã ngành: 7580103 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Vẽ 2. Toán, Văn, Vẽ 3.Toán, Anh, Vẽ 4. Toán, Địa, Vẽ 1. Toán, Lý, Vẽ 2....

Kiến trúc Công trình

Mã ngành: 7580101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Vẽ 2. Toán, Văn, Vẽ 3.Toán, Anh, Vẽ 4. Toán, Địa, Vẽ 1. Toán, Lý, Vẽ 2....

Thiết kế Đồ họa

Mã ngành: 7480103 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Văn, Vẽ 3. Toán, Văn, Hóa 4. Toán, Văn, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hóa 2....

Thiết kế Thời trang

Mã ngành: 7210404 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, Văn, Vẽ 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hoá 2....

Bảo tồn Di Sản Kiến trúc & Du lịch

Mã ngành: 7580101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Vẽ 2. Toán, Văn, Vẽ 3.Toán, Anh, Vẽ 4. Toán, Địa, Vẽ 1. Toán, Lý, Vẽ 2....