star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Trường Công Nghệ


Hiệu trưởng

  1. Bình Đắc Hà

    Hà Đắc Bình

    Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

    Chức vụ: Hiệu trưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Điện - Điện Tử, Trưởng Phòng Thí nghiệm Viễn thông cao cấp.

    Xem thêm

Trưởng khoa