star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Môi trường và Khoa học tự nhiên

Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 7510406 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....

Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã ngành: 7850101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Hóa, Sinh 3. Toán, Lý, Văn 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....

Quản lý Tài nguyên Du lịch

Mã ngành: 7850101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Toán, Hóa, Sinh 1. Toán, Lý, Hoá 2....