star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Môi trường và Khoa học tự nhiên

Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 7510406 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....
Ngành Công nghệ thực phẩm

Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....
 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã ngành: 7850101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Hóa, Sinh 3. Toán, Lý, Văn 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....
Quản lý Tài nguyên Du lịch

Quản lý Tài nguyên Du lịch

Mã ngành: 7850101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Toán, Hóa, Sinh 1. Toán, Lý, Hoá 2....