star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng thí nghiệm & Xưởng


Phòng thí nghiệm Máy điện

27/11/2020

Phòng thí nghiệm máy điện (P.505 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) Phòng thí nghiệm máy điện (P.505 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tổ chức triển...

Xem thêm

Phòng thí nghiệm điều khiển logic

27/11/2020

Phòng thí nghiệm điều khiển logic (P.504 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) Phòng thí nghiệm điều khiển logic (P.504 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm...

Xem thêm

Phòng thí nghiệm Điện tử

27/11/2020

Phòng thí nghiệm điện tử cơ sở (P.502 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tăng cường trang thiết bị thí nghiệm điện tử, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất...

Xem thêm

Phòng thí nghiệm Viễn thông Cao cấp

27/11/2020

Phòng thí nghiệm viễn thông cao cấp (P.402 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là phòng thí nghiệm chuyên về viễn thông dùng để thực hiện các thí nghiệm nâng cao và chuyên sâu phục vụ cho công tác giảng dạy,...

Xem thêm

Phòng Thí nghiệm Vi điều khiển

28/01/2021

Phòng thí nghiệm điện tử cơ sở (P.501-Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tăng cường trang thiết bị thí nghiệm điện tử, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất...

Xem thêm