star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tin tức Nội bộ


Sinh viên Trường Công nghệ thắng lớn tại cuộc thi “Sáng kiến Năng lượng Bền vững” 2021.


Sinh viên Trường Công nghệ thắng lớn tại cuộc thi “Sáng kiến Năng lượng Bền vững” 2021. Sinh viên Trường Công nghệ - Trường Đại học Duy Tân đã giành giải nhất và giải ba.

Xem thêm