Giới thiệu

Trường đào tạo Công nghệ (gọi tắt là Trường Công nghệ) ra đời dựa trên sự hợp nhất 5 khoa và 3 trung tâm...

Chương trình Đào tạo

TUYỂN SINH

Sự kiện

Tin tức

Công bố

 • Smart PDM: A Novel Smart Meter for Design measurement and Data collection for Smart Grid's - 2020,
  PGS. TS.Hà Đắc Bình
 • A Novel Secure Protocol for Mobile Edge Computing applied DownlinkNOMA - 2020,
  PGS. TS.Hà Đắc Bình
 • On Performance of Cooperative Transmission in Uplink Non-Orthogonal Multiple Access Wireless Sensor Networks - 2020,
  PGS. TS.Hà Đắc Bình
 • Sensor Fault Diagnosis for Impedance Monitoring Using a Piezoelectric-Based Smart Interface Technique - 2020,
  Ths.Nguyễn Quốc Lâm
 • A Robot for Weld Quality Inspection - 2020,
  Ths.Đặng Ngọc Sỹ

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.