Giới thiệu

Trường đào tạo Công nghệ (gọi tắt là Trường Công nghệ) ra đời dựa trên sự hợp nhất 5 khoa và 3 trung tâm...

Chương trình Đào tạo

TUYỂN SINH

Sự kiện

Tin tức

Công bố

 • Smart PDM: A Novel Smart Meter for Design measurement and Data collection for Smart Grid's - 2020,
  PGS. TS.Bình Đắc Hà
 • A Novel Secure Protocol for Mobile Edge Computing applied DownlinkNOMA - 2020,
  PGS. TS.Bình Đắc Hà
 • On Performance of Cooperative Transmission in Uplink Non-Orthogonal Multiple Access Wireless Sensor Networks - 2020,
  PGS. TS.Bình Đắc Hà
 • Sensor Fault Diagnosis for Impedance Monitoring Using a Piezoelectric-Based Smart Interface Technique - 2020,
  Ths.Lâm Quốc Nguyễn
 • A Robot for Weld Quality Inspection - 2020,
  Ths.Sỹ Ngọc Đặng

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

logo A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.