star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Cơ Điện tử chuẩn PNU

Toàn bộ chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử chuẩn PNU được chuyển giao từ đại học Purdue University Northwest và được điều chỉnh kịp thời sau mỗi khoá đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Tất cả các môn chuyên ngành, sinh viên sẽ được học với tài liệu, giáo trình bằng tiếng Anh, với nhiều tín chỉ được giảng dạy trực tiếp bởi các giáo sư từ Hoa Kỳ. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên được đại học Purdue cấp chứng chỉ hoàn thành.

Giảng viên Đại học Duy Tân tham dự tập huấn chuyển giao chương trình tai Đại học Purdue, Northwest, Hoa Kỳ

Với 154 tín chỉ, được bố trí trong 9 học kỳ, sinh viên có thể nhận bằng Kỹ sư sớm chỉ với 4 năm học tại trường.

Với khối lượng thực hành thực tập được thiết kế 34 tín chỉ, sinh viên có thể bắt đầu công việc của kỹ sư điện - điện tử ngay khi tốt nghiệp, có thể học tiếp ở bậc học cao hơn hoặc bổ sung kiến thức để nhận bằng học thứ 2 của khối ngành điện - điện tử trong vòng 12-18 tháng.