star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

TUYỂN SINH

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Mã ngành: 7510205 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hoá 2....
Điện Cơ Ô tô

Điện Cơ Ô tô

Mã ngành: 7510205 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hóa 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hóa 2....
Cơ điện tử chuẩn PNU

Cơ điện tử chuẩn PNU

Mã ngành: 7520114 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hóa 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hóa 2....
Điện - Điện tử chuẩn PNU

Điện - Điện tử chuẩn PNU

Mã ngành: 7510301 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hoá 2....
Điện tử Viễn thông

Điện tử Viễn thông

Mã ngành: 7510301 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hoá 2....
Điện tự động

Điện tự động

Mã ngành: 7510301 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hoá 2....
Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành: 7520216 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hóa 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hóa 2....
Kiến trúc Nội thất

Kiến trúc Nội thất

Mã ngành: 7580103 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Vẽ 2. Toán, Văn, Vẽ 3.Toán, Anh, Vẽ 4. Toán, Địa, Vẽ 1. Toán, Lý, Vẽ 2....
Kiến trúc Công trình

Kiến trúc Công trình

Mã ngành: 7580101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Vẽ 2. Toán, Văn, Vẽ 3.Toán, Anh, Vẽ 4. Toán, Địa, Vẽ 1. Toán, Lý, Vẽ 2....
Thiết kế Đồ họa

Thiết kế Đồ họa

Mã ngành: 7480103 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Văn, Vẽ 3. Toán, Văn, Hóa 4. Toán, Văn, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hóa 2....
Thiết kế Thời trang

Thiết kế Thời trang

Mã ngành: 7210404 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, Văn, Vẽ 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hoá 2....
Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 7510406 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....
Ngành Công nghệ thực phẩm

Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....
 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã ngành: 7850101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Hóa, Sinh 3. Toán, Lý, Văn 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....
Quản lý Tài nguyên Du lịch

Quản lý Tài nguyên Du lịch

Mã ngành: 7850101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Toán, Hóa, Sinh 1. Toán, Lý, Hoá 2....
Xây dựng cầu đường

Xây dựng cầu đường

Mã ngành: 7580205 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại Ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý,...
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Mã ngành: 7580201 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại Ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý,...
Công nghệ Quản lý Xây dựng

Công nghệ Quản lý Xây dựng

Mã ngành: 7510102 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại Ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý,...
Quản lý và Vận hành Toà nhà

Quản lý và Vận hành Toà nhà

Mã ngành: 7510102 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa     2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....