star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các bài toán thực tế. tham khảo các chương trình đào tạo của các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước, điều chỉnh kịp thời sau mỗi khoá đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Với 152 tín chỉ, được bố trí trong 9 học kỳ, sinh viên có thể nhận bằng Kỹ sư sớm chỉ với 4 năm học tại trường.

Hệ thống cánh tay Robot UR3

Với khối lượng thực hành thực tập được thiết kế 15 tín chỉ, sinh viên có thể bắt đầu công việc của kỹ sư tự động hóa ngay khi tốt nghiệp. Có thể học tiếp ở bậc học cao hơn hoặc bổ sung kiến thức để nhận bằng học thứ 2 của khối ngành tự động hóa trong vòng 12-18 tháng.

Phòng thực hành các môn học thuộc ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa