star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản lý và Vận hành Tòa nhà 

Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Quản lý và vận hành tòa nhà  thực hiện trong thời gian dự kiến 8 học kỳ chính (4 năm) với 134 tín chỉ cần tích lũy (hơn 70 môn học).

Mỗi năm, trường tổ chức thêm các học kỳ phụ nhằm giúp người học có thể rút ngắn từ 6 tháng đến 1 năm học so với thời gian dự kiến.

Chương trình đào tạo người học với kiến thức cơ bản, nhuần nhuyễn các kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm khác giúp người học sau khi tốt nghiệp có năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước và trong khu vực.

Người học sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thành thạo, có tinh thần chuyên nghiệp và có thể phát triển năng lực chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực quản lý vận hành các công trình dự kiến sẽ tăng đột biến trong thời gian tới.